1

Construcció d'una nau industrial. El procés.

Segurament moltes vegades t'has preguntat com és un procés de construcció d'una nau industrial, per això t'explicarem quins són els passos bàsics a seguir per a la seva creació.

Una nau industrial és una construcció que generalment conté la producció i emmagatzematge dels materials o productes que pugui generar una empresa, incloent maquinària, treballadors i espais reservats per a l'entrada i sortida de mercaderia mitjançant camions per a la seva posterior distribució.

Les naus industrials tenen grans espais sense suports intermedis per a facilitar l'operació sense obstacles ni restriccions, aconseguint així una gran facilitat i comoditat d'espai a l'hora de treballar.

Per a començar amb el procés de construcció d'una nau industrial s'ha de saber a quin tipus d'activitat estarà destinada, ja que existeix una legislació específica que s'ha de seguir segons el seu ús a més d'altres documents (CTE i RSCIEI). D'altra banda, el tipus d'activitat al qual serà destinada també influeix en la dimensió de la nau ja que segons la cadena de producció que es vagi a utilitzar variarà la longitud necessària d'aquesta.

Ja amb aquesta informació, per a començar amb el projecte és important conèixer el lloc d'emplaçament on es vol construir i el tipus de nau industrial necessària.

Podem classificar diversos tipus de naus industrials segons els materials utilitzats en la seva construcció:

Estructura d'acer: la seva construcció és ràpida i es poden aconseguir espais il·luminats més grans sense necessitat de pilars dins de la nau.
Formigó prefabricat: la seva construcció és fàcil i ràpida, quant a il·luminació estan limitades ja que no poden ser naus molt altes.
Formigó “in situ”: són les més econòmiques de construir però les més limitades quant a il·luminació, permeten incorporar subestructures dins de la planta.
Mixtes: és la combinació d'estructures d'acer i formigó, la qual cosa permet realitzar gran varietat de geometries estalviant costos en materials.
A continuació veurem el procés de construcció d'una nau industrial, independentment del tipus de materials utilitzats.

DESBROSSAMENT DEL SOLAR
La construcció d'una nau industrial comença amb el desbrossament del solar, la qual cosa permet condicionar el terreny per a poder continuar amb la fonamentació. A més, és necessari fer una sèrie d'indagacions sobre la naturalesa del sòl.

FONAMENTACIÓ
Segons el projecte i l'estudi realitzat prèviament per a conèixer les característiques del terreny, dependrà el tipus de fonamentació requerida, però per norma general es realitza l'obertura de traves necessàries per a poder construir una base sòlida, ja que serà l'encarregada de transferir tot el pes de l'estructura al terreny. En les traves es col·loquen estructures rígides de formigó en massa o acer corrugat i formigó, amb planta quadrada o rectangular en el cas de les sabates. Aquesta mescla aconsegueix tenir una gran duresa i solidesa, la qual cosa aconsegueix construir una base solvent.

ESTRUCTURA

L'estructura de la nau està constituïda per bigues d'acer col·locades estratègicament per a poder sostenir-se per si soles, ja que es considera el “esquelet” de la nau. Una vegada estan les bigues ben col·locades es procedeix al tancament de la mateixa tal com expliquem més endavant.

L'estructura generalment és metàl·lica i està formada per bigues d'acer o pòrtics de geometria variable. Existeixen diversos exemples i s'utilitzen segons el tipus de superfície i ús que se li vagi a donar a la nau (tubular, pretesada, gelosia, perfil de secció variable, perfil d'ànima plena…).

TANCAMENT
Per a continuar amb el projecte de la nau industrial, quant al tancament, existeixen diversos materials amb els quals pot realitzar-se les parets de la nau industrial com a panells de formigó, blocs de formigó, emplafonis sandvitx (llana de roca, PIR, PUR, PLUS)…etc. que recobreixen tot el perímetre de la nau industrial, deixant ja preparats els buits per a portes d'entrada i sortida, finestres, i tots els orificis necessaris, en general se sol utilitzar la combinació de més d'un material. També, igual que en la coberta, es poden usar panells translúcids per a il·luminar de manera natural l'interior de l'estructura.

COBERTA
Per a la coberta, existeixen diverses opcions com, coberta metàl·lica simple composta per xapes metàl·liques en acer galvanitzat o prelacatge; coberta metàl·lica de panell sandvitx formada per panells prefabricats de xapa amb nucli de llana de roca, PIR o PUR; coberta “in situ” composta per una xapa inferior fixada a l'estructura, un aïllant, perfil metàl·lic de separació i acabat amb xapa exterior fixada al perfil; i finalment coberta tipus Deck, es tracta d'una solució integral formada per tres elements bàsics, xapa, aïllament i làmina impermeabilizante. Tots els tipus de coberta tindran un gruix segons les necessitats de la nau industrial.

Per tant, en general, independentment del tipus de nau industrial, la seva construcció és fàcil i ràpida, ja que la majoria dels elements són prefabricats, i tenen un gran estalvi econòmic per poder salvar grans clars, ús d'armadures i sostrades lleugeres, i poca mà d'obra.

0 COMENTARIS

Deixa el teu comentari