Altres Característiques

Blog

Actualitat

Què és un pla d’ordenació urbanística municipal?

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació urbanística que estan regulats pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (article 57 ) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d’aquest Decret […]

Llegir més
Actualitat

Pla Director Urbanístic

Els plans directors urbanístics (PDU) són una figura de la planificació urbanística en coherència amb la planificació territorial, que estan regulats pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (article 56) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, […]

Llegir més
Actualitat

Cadena de subministrament

Una bona planificació de la cadena de subministrament pot retallar despeses innecessàries, millorar el servei als clients, reduir el desaprofitament i ser més sostenibles. El punt de partida, segons ToolsGroup, és comprendre millor la demanda per a predir amb precisió quants productes necessita, on i quan, aconseguint posar en marxa una estratègia d’inventari més eficient. […]

Llegir més
Actualitat

El Banc d’Espanya preveu un impacte del COVID-19 “molt pronunciat” en el PIB i en l’ocupació però “transitori”

El Banc d’Espanya estima que la magnitud de l’impacte de la pandèmia del COVID-19, incloent-hi el procedent de les “necessàries” mesures de contenció adoptades, serà “molt pronunciada” sobre l’activitat econòmica i l’ocupació en el curt termini, però “fonamentalment transitori”, malgrat l’elevada incertesa respecte a la intensitat i la durada de la pertorbació. En tot cas, […]

Llegir més
Actualitat

La majoria de les Pimes prefereixen un partner logístic enfront d’un marketplace

La irrupció de les noves tecnologies ha transformat per complet la nostra manera de comprar. Aquest canvi també ha suposat una transició molt gran per al comerç minorista espanyol. Per aquesta raó, Stuart ha desenvolupat l’estudi “Les Pimes i el repte de l’última milla 2019”, on s’analitzen tant els hàbits logístics de les Pimes espanyoles, […]

Llegir més

Compara