Altres Característiques

Blog

Actualitat

Què és un pla d’ordenació urbanística municipal?

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació urbanística que estan regulats pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (article 57 ) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d’aquest Decret […]

Read more
Actualitat

Pla Director Urbanístic

Els plans directors urbanístics (PDU) són una figura de la planificació urbanística en coherència amb la planificació territorial, que estan regulats pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (article 56) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, […]

Read more
Actualitat

Cadena de subministrament

Una bona planificació de la cadena de subministrament pot retallar despeses innecessàries, millorar el servei als clients, reduir el desaprofitament i ser més sostenibles. El punt de partida, segons ToolsGroup, és comprendre millor la demanda per a predir amb precisió quants productes necessita, on i quan, aconseguint posar en marxa una estratègia d’inventari més eficient. […]

Read more
Actualitat

El Banc d’Espanya preveu un impacte del COVID-19 “molt pronunciat” en el PIB i en l’ocupació però “transitori”

El Banc d’Espanya estima que la magnitud de l’impacte de la pandèmia del COVID-19, incloent-hi el procedent de les “necessàries” mesures de contenció adoptades, serà “molt pronunciada” sobre l’activitat econòmica i l’ocupació en el curt termini, però “fonamentalment transitori”, malgrat l’elevada incertesa respecte a la intensitat i la durada de la pertorbació. En tot cas, […]

Read more

Compara