Altres Característiques

Els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) són una figura de la planificació urbanística que estan regulats pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (article 57 ) (DOGC núm. 56867 de 5 d’agost), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació d’aquest Decret legislatiu (DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012).

Els plans d’ordenació urbanística municipal són l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i generalment abasten un sol terme municipal, encara que també poden abastar més d’un.

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim:

1 Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir el règim jurídic corresponent.
2 Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
3 Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per a fer el desenvolupament.
4 Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

Compara